Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Elke klacht dient binnen acht dagen per aangetekend schrijven gedaan te worden.
2. Onze facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum. Wordt er geen vervaldatum voorzien, dan zijn de facturen contant betaalbaar.
3. Bij niet-betaling op de voorziene datum is er automatisch en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per jaar.
4. Indien de gefactureerde in gebreke blijft met betaling op de vervaldag en bovendien niet betaalt binnen vijf dagen na verzending van een aanmaning, zal de schuld bij wijze van conventioneel schadebeding verhoogd worden met 10% van het bedrag van de factuur met een vast minimum van € 75.
5. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor bijkomende schade bij het uitvoeren van herstellingen.
6. In geval van betwisting omtrent deze factuur of het voorwerp waarop zij betrekking heeft, zal alleen de rechtbank te Veurne bevoegd zijn.
7. Zolang de verkochte goederen niet integraal betaald zijn, blijft B&G eigenaar van deze goederen. Bij niet-betaling binnen de 15 dagen na aanmaning behoudt B&G zich het recht voor deze goederen terug te halen bij de klant die niet betaalt.